Timetable

 

Monday 9:30 – 10:45 Seasonal Flow Yoga
Monday 19:00 – 20:15 Seasonal Flow Yoga
Monday 20:30 – 21:30 Candle Lit Yoga
Tuesday 9:30 – 10:45 Seasonal Flow Yoga
Wednesday 19:00 – 20:15 Flow Yoga Workshop